GeoAzymuty 2013

Data publikacji: 16.04.2013

Znane są już nominacje II edycji plebiscytu GeoAzymuty 2013!

Nominacje do II edycji plebiscytu GeoAzymuty 2013 – studenckie nagrody w dziedzinie geodezji i kartografii:
» pobierz

Charakterystyka poszczególnych nominacji:

Nominowani w kategorii Geo Autorytet

prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

Wybitny autorytet w dziedzinie geodezji i nawigacji satelitarnej. Autor wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym, poświęconych działaniu systemu GNSS. Przez wiele lat związał swoją pracę naukowo-badawczą z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie z jego inicjatywy utworzono Katedrę Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Do chwili obecnej pełni funkcję profesora w Wyższej Szkole Oficerskich Sił Powietrznych w Dęblinie.

Profesor Stanisław Oszczak jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji m.in. International Association of Geodesy oraz American Institute of Navigation. Dowodem uznania Jego zasług jest nominacja do 10-osobowego komitetu GNSS Scientific Advisory Committee of ESA HQ w minionym roku.

Każdy, kto miał przyjemność spotkać Pana Profesora i uczestniczyć w prowadzonych przez Niego zajęciach, stawia go jako wzór do naśladowania dla naukowców, zarówno w przestrzeni akademickiej, jak również poza nią.

prof. dr hab. inż. Marcin Barlik

Profesor Marcin Barlik jest cenionym specjalistą w zakresie geodezji fizycznej, geodynamiki i grawimetrii geodezyjnej. Opublikował ponad 90 recenzowanych artykułów w czasopismach krajowych, kilkanaście artykułów z zakresu geodynamiki i geodezji fizycznej w naukowej prasie zagranicznej, ponad 60 komunikatów naukowych, plakatów i referatów w naukowej prasie i na różnych kongresach zagranicznych.

W ramach swojej kariery zawodowej odbywał liczne staże naukowe w uczelniach zagranicznych, m.in. w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii, w Royal University of Technology, Division of Geodety w Sztokholmie, w Politechnice Drezdeńskiej, w Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. Obecnie jest wykładowcą na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej oraz jest Członkiem Komitetu Geodezji Państwowej Akademii Nauk.

Poza tym do osiągnięć zawodowych Profesora zalicza się współudział w:

  • przyjętej do realizacji koncepcji African Geodetic Continental Network (AGCN) – 2nd Symposium on Geodesy in Africa, 1981;
  • pierwszej modernizacji polskiej Podstawowej Osnowy Grawimetrycznej Kraju (POGK’97), 1997 i drugiego etapu modernizacji (od 2006 r.) POGK’06;
  • wykonaniu kilku ekspertyz dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych dla Głównego Geodety Kraju (Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).

 

Nominację w kategorii Geo Autorytet dostaje autor lub współautor trzech podręczników i czterech skryptów akademickich, które stanowią nieocenione źródło wiedzy dla studentów i nie tylko.

dr Włodzimierz Lewandowski

Dr Włodzimierz Lewandowski, to geodeta, który jest Głównym Fizykiem w Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) w Paryżu, oraz między innymi doradcą sejmowego Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej oraz Głównego Urzędu Miar. Pełni także funkcje doradcy Komisji Europejskiej do spraw Galileo oraz przewodniczącego Podkomitetu Czasu w Civil GPS Service Interface Committee (CGSIC) przy Departamencie Transportu USA. To człowiek dla, którego jedną z największych pasji jest kosmos. Można go z pewnością nazwać GeoAutorytetem – to osoba zasłużona, aktywnie działająca z wielkimi osiągnięciami, a przy tym gotowa do pomocy i współpracy z każdym.

dr inż. Joanna Bac-Bronowicz

Przedstawiciel Związków Zawodowych na Uniwersytecie Przyrodniczym, wykładowca oraz opiekun prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Specjalizuje się w kartografii, SIG oraz GIS.

Od 1999 r. pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich. W czasie swojej kadencji rozwinęła strukturę i zakres działania Stowarzyszenia i podjęła się organizacji cyklicznej konferencji dla obecnych i przyszłych kartografów pt. „Zawód kartograf”. Wykazuje również duże zaangażowanie w szerzenie wiedzy wśród studentów, prowadząc zajęcia dydaktycznie i uczestnicząc czynnie i biernie w licznych konferencjach, seminariach i sympozjach.

Pani Doktor swojej działalności naukowej podejmuje nowe, wcześniej nieomawiane zagadnienia, efektem czego jest wiele monografii oraz recenzowanych artykułów naukowych. W podejmowanych badaniach łączy elementy GIS-u oraz klimatologii, a do szczególnie wyjątkowych zagadnień przez Nią opracowanych zalicza się m.in. wykorzystanie modeli topograficznych do analiz czasoprzestrzennych opadu atmosferycznego w GIS oraz zbadanie możliwości określenia wielowariantowego pola podstawowego dla wartości opadu atmosferycznego.

Jej oddanie i wytrwałość w karierze naukowej mogą być autorytetem dla każdego studenta oraz geodety-kartografa.

prof. dr hab. Aleksander Brzeziński

Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii PW, specjalista w zakresie geodezji planetarnej, geodynamiki i teorii ruchu obrotowego Ziemi, uzyskał tytuł profesora w 2000 roku, członek Polskiej Akademii Nauk (Komitet Narodowy do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych, Komitet Geodezji). Prof. Aleksander Brzeziński to światowej sławy naukowiec, ale również wybitny pedagog, doceniany przez studentów. Współpracuje z takimi uczonymi jak: Siergiej Mołodenski, Veronique Dehant, czy Władimir Zharkov. Współautor monografii „The Earth and its Rotation: Low Frequency Geodynamics” (1996). Za rok 2003, wraz z międzynarodowym zespołem naukowców, otrzymał Nagrodę Kartezjusza – prestiżowe wyróżnienie Unii Europejskiej. Zespół ten opracował nowy model nutacji Ziemi, a prof. Aleksander Brzeziński zajmował się wpływem atmosfery i oceanu na ruchy nutacyjne oraz modelowaniem składowych tych ruchów o okresach dobowych i krótszych. Dzięki tym badaniom można ustalać przestrzenną pozycję Ziemi względem gwiazd z dokładnością do 2 cm. Ma to duże znaczenie dla systemów nawigacji satelitarnej, lotów kosmicznych oraz zastosowanie w klimatologii.

prof. dr hab. inż. Urszula Litwin

Nominacje otrzymuje prof. dr hab. inż. Urszula Litwin za całokształt pracy naukowej oraz postawę, która zachęca młodych naukowców do pracy badawczej. Pełni obecnie funkcję kierownika Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii na Uniwersytecie Rolniczym. Za nominacją przemawia imponujący dorobek naukowy obejmujący skrypty, monografie, ponad 110 publikacji, w tym 103 z dziedziny ruralistyki, sztucznej inteligencji w przestrzeni i drzew decyzyjnych pomocnych w budowaniu matematycznych modeli przestrzennych, opublikowanych w kraju i za granicą. Jako promotor 5 zakończonych prac doktorskich oraz opiekun 150 prac magisterskich ma istotny wpływ na rozwój wiedzy, a także postawy młodych naukowców.

Nominowani w kategorii Geo Mentor

Firma TPI Sp. z o. o.

W minionym roku firma TPI wspierała szereg inicjatyw podejmowanych przez środowisko akademickie tj. GIS-Day, Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji czy Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, a ponadto regularnie organizuje adresowane do geodetów: Szkołę Pomiarów oraz bezpłatne warsztaty z technik pomiarowych.

Za wyróżnieniem dla TPI przemawia również Program Wspierania Polskiej Edukacji TPI-EDU, gdzie w ramach współpracy z uczelniami pracownicy firmy przeprowadzają bezpłatne pokazy i wykłady z użyciem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego, a także udostępniają sprzęt na potrzeby praktyk terenowych i pomiarów do prac dyplomowych.

Zespół Edukacji ESRI Polska

Zespół Edukacji Esri Polska bardzo aktywnie wspierający merytorycznie działalność studentów na terenie całej Polski w zakresie rozwiązań GIS. W minionym roku byli obecni i aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach i inicjatywach akademickich. Oferują swoją pomoc w różnych przedsięwzięciach studenckich, takich jak warsztaty i obozy naukowe. Nie zabrakło ich także na obchodach dnia GIS w wielu ośrodkach naukowo-dydaktycznych.

mgr inż. Robert Szyszko

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obecnie pracuje na stanowisku inżyniera sprzedaży na terenie Dolnego Śląska. Studenci mogą liczyć na jego wsparcie i pomoc w kwestii dostępu do najnowszego sprzętu geodezyjnego.

Jego zasługą jest udostępnienie SKN Geodetów z Wrocławia: tachimetrów Leica TC 407, odbiorników GNSS LeicaViva cs10 oraz tachimetru skanującego Leica TS15. Prowadzi liczne szkolenia z obsługi i wykorzystania możliwości sprzętowych.

Wiele prac inżynierskich i magisterskich jest wspomaganych przez Pana Roberta Szyszko, np. poprzez udostępnieni tachimetrów skanujących, niwelatorów precyzyjnych, czy oprogramowania.

Jest to człowiek ciepły i chętny do pomocy. Zawsze znajdzie czas dla studentów pragnących się rozwijać w kierunku geodezji inżynieryjnej i gospodarczej.

dr hab. inż. Andrzej Pachuta

Pracownik naukowo-dydaktycznym związanym z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zaangażowany w sprawy Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Obecnie jest prodziekanem ds. studenckich (funkcję tę pełnił już dwukrotnie). Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 2001 roku. Inicjator powstania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. Kilkakrotnie brał udział w wyprawach polarnych m.in. uczestniczył w pierwszej polskiej samodzielnej wyprawie na Antarktydę do polskiej stacji im A.B. Dobrowolskiego. Organizator pierwszej wyprawy pracowników i studentów PW na Spitzbergen.

Opracowywał i wdrażał nowoczesne technologie pomiarowe dla potrzeb geodezyjnych poligonów geodynamicznych. Ponadto opracował liczne programy służące automatyzacji pomiarów geodezyjnych. Honorowy członek Stowarzyszania Studentów Geodezji i Kartografii Politechnik Warszawskiej GEOIDA. Autor wielu publikacji m. in. książki Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna.

dr inż. Bartosz Mitka

Pomysłodawca i opiekun Sekcji Fotogrametrii działającej w ramach Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Osoba, która zaszczepiła w studentach chęć zgłębiania tajników fotogrametrii i skaningu laserowego.

Od początku działania Sekcji Fotogrametrii, aż do dnia dzisiejszego wspiera studentów zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. To m.in. dzięki Jego zaangażowaniu w ciągu zaledwie półrocznej działalności, znajdująca się pod jego opieką sekcja zrealizowała dwie prace pomiarowe: skaning budynku dydaktycznego UR oraz zapory w Solinie.

Zapałem i szczerym zainteresowaniem zagadnieniami związanymi ze skaningiem, fotogrametrią przyciąga do siebie tych, którzy właśnie z tą gałęzią geodezji wiążą swoją przyszłość. Doktor to osoba ceniona i bardzo lubiana przez studentów. Ponadto w każdej sytuacji służy radą i pomocą, a przede wszystkim zawsze znajduje czas dla studentów.

Nominowani w kategorii Geo Publikacja

Kazimierz Czarnecki za książkę „Geodezja współczesna w zarysie”

Książka prof. Kazimierza Czerneckiego, opublikowana po jego śmierci przez żonę, Panią prof. Krystynę Czarnecką z uwzględnieniem poprawek profesora i pracowników Jego Katedry.

Pozycja ta cieszy się ogromną popularnością w środowisku geodezyjnym, przede wszystkim z uwagi na dużą wartość merytoryczną, przejrzystość struktury i jasność wywodów. W niezwykle prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia trudne i zawiłe zagadnienia współczesnej geodezji, czyniąc je przystępnymi i łatwo przyswajalnymi.

W publikacji poruszono najważniejsze tematy związane z geodezją wyższą i geodezją satelitarną, wskazując na istotę problemów z nimi związanych. Jest to obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą poznać i zrozumieć zagadnienia związane m.in. z grawimetrią czy systemem GNSS.

dr inż. Edward Mecha za cykl komentarzy będących „sumieniem geodezji”

Dr inż. Edward Mecha członek EUROGI, były prezes Stowarzyszenia Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie „GISPOL” oraz były prezes katowickiego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego GEOBID w Katowicach. Opublikował na łamach SUTKSIT GISPOL niespełna 400 komentarzy będących „sumieniem geodezji” -zawierających wiele niewygodnych, ale zawsze udokumentowanych faktów, których konsekwencje mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość geodezji.

mgr Adrianna Sikora za książkę „Vademecum Prawne Geodety 2012”

„Vademecum prawne geodety” to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu marcu ukazało się już szóste wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2010 nowe Vademecum 2012 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych. Do książki dołączona została ponadto płyta zawierająca akty prawne zamieszczone w książce oraz załączniki do nowych rozporządzeń, które ze względu na swoją objętość nie mogły zostać dodane do publikacji.

Nominację otrzymuje ta pozycja, ze względu na ułatwienie studentom dostępności do aktów prawnych dotyczących wybranych, omawianych w toku nauczania zagadnień z zakresu geodezji.

prof. dr hab. inż. Jan Pielok za książkę „Geodezja Górnicza”

Prof. dr hab. inż. Jan Pielok został nominowany za publikację pt. „Geodezja górnicza”, ukazującą rozwój metod pomiarowych i obliczeniowych w geodezji górniczej. Równocześnie autor omawia specyfikę wykonywania pomiarów w kopalni, konieczność dostosowania technologii do wymagań zawartych w różnego rodzaju aktach prawnych, normach i instrukcjach. Ponad to by mierniczy górniczy mógł zinterpretować uzyskane wyniki z programów obliczeniowych, zamieszczono w publikacji algorytmy do podstawowych analiz. Jest to nieoceniona pozycja dla wszystkich mierniczych górniczych, jak i godna polecenia książka dla każdego geodety.

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski i dr inż. Grzegorz Jóźków za artykuł „Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego”

Artykuł został opublikowany na łamach ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (Vol. XXXIX-B3 No. , Melbourne, Australia 2012) i Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Vol. 23 No., Wrocław 2012).

Publikacja porusza nowoczesny i rozwijający się temat jakim jest skaning 3D w geodezji. Coraz częściej modele są wykorzystywane w takich dziedzinach jak administracja czy analiza przestrzenna, a jednak rzadko podejmuje się temat związany z dokładnością wykonywanych pomiarów.

Model zamku wykonano na podstawie skaningu naziemnego i lotniczego odpowiednio: skanerem ScanStation 2 z rozdzielczością 2 cm na obiekcie i z wykorzystaniem systemu LiteMapper 6800i firmy Riegl z rozdzielczością 12 punktów na metr kwadratowy. Na tej podstawie wykonano analizę dokładności elementów modelu zestawioną z wynikami pomiaru tych elementów wykonanych bezpośrednio w terenie.

Publikacja porusza problematykę nowych technologii i jest dobrą pozycją dla osób zainteresowanych skaningiem laserowym.

dr inż. Jerzy Ząbek za książkę „Geodezja I”

Skrypt obejmuje ogólne wiadomości z zakresu podstaw geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych stosowanych w geodezji na płaszczyźnie. Książka przeznaczona jest dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych. Jest to drugie, wznowione wydanie popularnej książki Jerzego Ząbka.

prof. dr hab. inż. Wiesław Kosiński za książkę „Geodezja”

Podręcznik dotyczący szczegółowych pomiarów geodezyjnych i geomatyki. Autor w przystępny sposób przedstawił zarówno znane – od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jaki i nowoczesne metody. Szczególny nacisk położył na wykorzystanie najnowszego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Omówił m.in.: historię rozwoju i zarys geodezji, podstawy kartografii, regulacje prawne dotyczące pomiarów, sprzęt wykorzystywany w geodezji, techniki pomiarowe: sytuacyjne, wysokościowe, wysokościowo-sytuacyjne oraz realizacyjne, metody obliczeniowe, sposoby sporządzania map wielkoskalowych, praktyczne zastosowanie geodezyjnych programów komputerowych (GEO-INFO, GEO-MAP, C-GEO).

Nominowani w kategorii Wydarzenie Geodezyjne

Polskie Forum Nawigacyjne za Europejską Konferencję Nawigacyjną

Europejska Konferencja Nawigacyjna jest najważniejszym w Europie miejscem wymiany doświadczeń i poglądów osób, które na co dzień zajmują się problemami związanymi z nawigacją i pozycjonowaniem. W ubiegłym roku zaszczyt jej organizacji przypadł Polskiemu Forum Nawigacyjnemu, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Jedna z sesji referatowych, jakie odbywały się podczas Konferencji, poświęcona była zagadnieniom związanym z geodezją i pomiarami geodezyjnymi.

Firma Leica Geosystems za Leica Tour

Leica Tour to coroczny cykl około 30 spotkań organizowanych przez firmę Leica Geosystems. Odbywają się na nich prezentacje geodezyjnego sprzętu pomiarowego Leica oraz bezpłatne warsztaty i konferencje. Jest to okazja, aby wziąć udział w prezentacjach i poznać najnowsze rozwiązania, popracować nowym sprzętem i zapoznać się z oprogramowaniem, korzystając z pomocy inżynierów firmy Leica Geosystems. Podczas Leica Tour można dowiedzieć się więcej, zapytać o szczegóły specjalistów oraz doświadczonych geodetów.

Spotkania odbywają się w wielu miastach na terenie całej Polski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie organizatora.

Firma TPI za warsztaty z technik pomiarowych TOPCON 3D

Bezpłatne szkolenia prowadzone przez firmę TPI na sprzęcie pomiarowym marki TOPCON uzupełniają wiedzę geodetów o nowych technologiach, by praca przebiegała szybciej oraz łatwiej. Na spotkaniach z pracownikami firmy TPI można zasięgnąć porad dotyczących zastosowania sprzętu i oprogramowania, wziąć udział w prezentacjach, a przede wszystkim skorzystać z rozwiązań pomiarowych proponowanych przez firmę. Spotkania odbywają się w wielu miastach na terenie całej Polski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie organizatora. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat, a także biorą udział w losowaniu cennych nagród. Szkolenia dedykowane są geodetom, którzy chcą pracować oszczędniej oraz są otwarci na nowe technologie. Z uwagi na to jak niezwykle cenna jest współpraca dostawców nowoczesnych technologii pomiarowych z geodetami, wyróżnienie szkoleń organizowanych przez firmę TPI jest całkowicie uzasadnione.

Rada Ministrów za wstąpienie Polski do ESA

Nominacja dla Rady Ministrów za wstąpienie Polski do ESA ( European Space Agency) 13.09.2012. Dzięki temu wydarzeniu Polska zdobędzie dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz środków na rozwój technologii. Beneficjentem, oprócz ośrodków naukowych będzie mógł być również polski przemysł, w tym przemysł zbrojeniowy. Rocznie polskie firmy będą, wg wstępnych szacunków, mogły pozyskać ok. 90 mln zł na badania i rozwój.

Przystąpienie Polski do ESA to również wielka szansa na rozwój i użycie technologii satelitarnych przez instytucje cywilne jak i wojskowe.

dr inż. Krzysztof Mąkolski za 50-lecie SKN Geodetów

Obchody 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Geodetów działającego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które odbyły się 5-7 października 2012 roku, przyciągnęło dużą liczbę geodetów z całej Polski, a w szczególności z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i górnośląskiego. Uczestnikami spotkania byli studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pierwszego dnia miał miejsce pokaz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego przeprowadzony przez przedstawicieli firmy Geotronics Polska, na którym został przedstawiony sprzęt firmy Trimble: tachimetry M3 i S3 oraz odbiorniki GPS/GNSS 4R. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. W 50-leciu brali udział także przedstawiciele firmy SoftLine oraz Leica Geosystems.

Kolejnego dnia odbyła się Konferencja, na której członkowie SKN Geodetów oraz zaproszeni goście zaprezentowali wyniki swoich prac badawczo-naukowych. Jednym z prelegentów był Pan Robert Szyszko, który wygłosił referat na temat najnowocześniejszego sprzętu i technologii firmy Leica Geosystems oraz przedstawił wyniki pomiarów metodą skaningu laserowego i projekt trwającego monitoringu na terenach potentatów przemysłowych, np.: KGHM Polska Miedź SA. Z kolei pan Tomasz Zieliński zapoznał uczestników z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi firmy Trimble, a także z działaniem i konstrukcją zakładanej sieci stacji referencyjnych ASG EUPOS oraz budową infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim.

dr inż. Piotr Wężyk za Krakowski GIS Day

Tematyka tegorocznego Krakowskiego Gis Day oscylowała wokół Żywiołów Ziemi. Zaproszeni goście poruszali tematy związane z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych w zarządzaniu i ochronie środowiska naszej Planety. Przygotowane geowarsztaty, prezentacje oraz sesje warsztatowe znalazły licznych odbiorców wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów oraz studentów.

Wydarzenie to zostało zorganizowane dzięki połączeniu sił Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Leśnego, Katedry Ekologii Lasu oraz Laboratorium Geomatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Studenckich Kół Naukowych działających na tych uczelniach.

Gospodarzem i koordynatorem Krakowskiego GIS Day było Laboratorium Geomatyki UR, a nad całością przygotowań czuwał dr inż. Piotr Wężyk.

Nominowani w kategorii Technologie Geodezyjne

ASG – EUPOS

Trudno jest wskazać technologię, która by w ostatnich latach bardziej zrewolucjonizowała współczesną geodezję, niż jak zrobił to System ASG EUPOS. Jego uruchomienie dało szereg nowych możliwości zarówno geodezji traktowanej jako działalność gospodarcza, jak również geodezji w aspekcie naukowym. Na dzień dzisiejszy z Systemu korzystają już nie tylko geodeci i naukowcy, ale wszystkie podmioty, które wykorzystują w swojej pracy sygnały z satelitów GNSS.

Na System ASG-EUPOS składają się m.in. sieć równomiernie rozmieszczonych stacji referencyjnych oraz Centra Zarządzające. Użytkownicy Systemu mają dostęp do usług pozycjonowania o różnej dokładności, świadczonych w czasie rzeczywistym oraz do usług geodezyjnych w post-processingu.

Geo Lisp

Dr inż. Marian Poniewiera jest autorem oprogramowania GeoLisp, wykorzystywanego w kopalniach węgla kamiennego do tworzenia numerycznego modelu złoża a także powierzchniowych map numerycznych zgodnych z obowiązującymi normami. W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów wspomagających pracę geodety, w szczególności ułatwiających tworzenie, aktualizację i analizowanie map numerycznych.

Dr inż. Poniewiera bardzo chętnie, nieodpłatnie udostępnia swoje oprogramowanie studentom do użytku w celach dydaktycznych. Można je wykorzystać przy tworzeniu projektów inżynierskich, prac magisterskich oraz referatów.

Pitney Bowes Software za oprogramowanie MapInfo Professional

MapInfo Professional to program klasy GIS (Geographic Information System), pozwalający na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych. Z jego pomocą można z powodzeniem budować zaawansowane systemy służące do wizualizacji i analiz danych przestrzennych. MapInfo Professional współpracuje z różnymi formatami danych przestrzennych oraz wieloma rodzajami baz danych. Dane zaimportowane do programu wyświetlane są w postaci warstw składających się z mapy oraz tabeli atrybutów. Umożliwia to integrację danych pochodzących np. z plików Microsoft Excel, Access czy serwerów baz danych (Oracle, PostgreSQL, itp.) z mapą, a następnie ich wizualizację.

mgr inż. Rafał Kocierz za nakładkę na C-GEO „Moduł obliczeniowy – Wyrównanie osnów 3D/GNSS”

Mgr Rafał Kocierz jest pomysłodawcą oraz twórcą rozwiązań numerycznych najnowszej nakładki dla programu C-GEO ( „Moduł obliczeniowy – Wyrównanie osnów 3D/GNSS”). Program służy do automatycznego wyrównania osnów geodezyjnych. Dzięki możliwości importu różnego typu danych (tachimetrycznych, niwelacyjnych, wektorów GNSS), obliczenia wykonywane są jednorzędowo, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych. Jednak największą zaletą modułu jest znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wyrównanie geodezyjnych osnów pomiarowych na które składają się zarówno obserwacje klasyczne, jak również obserwacje satelitarne.

Firma Geobid za program EWMAPA FB

Program EWMAPA FB jest programem, który w sposób łatwy pozwala na prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi. Można w nim wykonywać analizy przestrzenne, co jest podstawą Systemu Informacji o Terenie. Wspomaga on tworzenie zaawansowanych technologii informacyjnych.

Założeniem programu była prosta i wydajna obsługa infrastruktury informacji geograficznej w Polsce. Pozwala on na wymianę danych z innymi programami obsługującymi bazy danych w formatach .dxf i .shp.

Wersja FB pozwala także na przechowywanie danych bezpośrednio w bazie SQL Firebird. Pozwala to na efektywniejsze działanie w przypadku prowadzenia zintegrowanej bazy ewidencji gruntów i budynków.

Program cieszy się dużym powodzeniem wśród geodetów oraz ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Często jest wykorzystywany przez jednostki prowadzące ewidencję.

Firma Geodezy za nakładkę MK2012 Power

Nowa wersja nakładki MK Power wspomaga geodezyjne prace kameralne. Jest kompatybilna z najnowszymi wersjami środowisk Bentley począwszy od wersji v8i (Bentley PowerSurvey, MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap, MicroStation, Bentley PowerCivil for Poland). MK2012 Power posiada rozwijalne menu i dokowalne palety w pełni zintegrowane ze środowiskiem Bentley, co pozwala ograniczyć do minimum ilość miejsca zajmowanego przez narzędzia.

Do MK2012 Power dołączona jest pełna dokumentacja z przejrzystym systemem nawigacji ułatwiającym znalezienie opisu konkretnego narzędzia. Krok po kroku opisane są także czynności związane z przygotowaniem nakładki do pracy w środowisku Bentley.

RoboKopter

RoboKopter to młoda i prężnie rozwijająca się polska firma, prezentująca bezzałogowe maszyny latające (UAV – Unmanned Aerial Vehicle), znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach w tym w geodezji, fotogrametrii i teledetekcji. Obecnie oferuje dwa produkty do zastosowań w tych dziedzinach: RoboKopter GEO 100ONE oraz RoboKopter GEO 900FOTO. Platforma latająca może być wyposażona w różne sensory: aparat cyfrowy, kamerę termowizyjną, czy pierwszą na rynku polskim kamerę wielospektralną (6 kanałów spektralnych). Jej lot jest wysoce stabilizowany dzięki zastosowaniu trójosiowego żyroskopu, cyfrowego czujnika barometrycznego oraz czujnika przyspieszenia. RoboKopter wypełnia lukę wykonawstwa zdjęć wielkoskalowych z pułapu 5-500 m. RoboKopter przedstawia rozwiązania nowoczesne, utrzymujące Polskę na światowym poziomie w zakresie UAV.