Koło Naukowe Geodetów Dahta

UCZELNIA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

OPIEKUN

prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

ZARZĄD

Prezes: Paweł Palka,
Wiceprezes: Szczepan Moskala,
Skarbnik: Katarzyna Mazur,
Sekretarz: Katarzyna Pogorzelec, Łukasz Czarnecki.

CELE

Celami Kola Naukowego Geodetów Dahlta sa:

 1. Rozbudzenie zainteresowań poprzez twórcza prace naukowa i badawcza, samokształcenie i popularyzacje geodezji oraz jej dziedzin w środowisku studenckim.
 2. Rozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych i zagranicznych.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiazywania problemów natury naukowo-technicznej.
 4. Promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów.
 5. Rozwijanie współpracy z organizacjami naukowymi i zawodowymi, krajowymi i zagranicznymi.
 6. Wykonywanie prac użytecznych społecznie na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski oraz ochrony przyrody.

HISTORIA

Początki Kola Naukowego Geodetów sięgają czasów istnienia Wydziału Geologiczno – Mierniczego AGH. Już w 1950 r. wśród 15 działających wówczas w Uczelni studenckich kół naukowych wymieniane jest Koło Naukowe Geodezji i Miernictwa Górniczego, działające przy jednoimiennym zakładzie.

Z chwila utworzenia Wydziału Geodezji Górniczej (od 1991 r. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska), a wiec od 1951 r. Koło prowadzi systematyczna, udokumentowana działalność. W pewnych okresach czasu koło dzieliło się na kilka odrębnych sekcji, z których cześć wyodrębniała się w osobne koło. Obecnie Naukowe Koło Geodetów działa jako organizacja jednolita.

LICZBA CZLONKÓW: 25

LICZBA KANDYDATÓW: 30

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 15

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 1. Zagraniczne obozy naukowe „BARI” – 14 wypraw.
 2. Pomiar Wydmy Lackiej – Słowiński Park Narodowy – coroczny obóz.
 3. Obozy naukowe w Tatrach na terenie:
  1. Jaskini Czarnej
  2. jaskiń w Tatrach Zachodnich
  3. Morskiego Oka i Czarnego Stawu
  4. Kotłów Zadnie Kamienne (Tatry Zachodnie)
  5. Hali Gąsienicowej
 4. Kampania pomiarów GPS w rejonie Tatr i Podtatrza.
 5. Obóz naukowy w Złotym Stoku – kopalni złota i arsenu.
 6. Obozy naukowe na terenie Opactwa w Jarosławiu.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Geoportal AGH
 2. Współpraca z IMGW
 3. Pomiar osuwiska w Klodnem
 4. Pomiar metoda GPS kopców krakowskich
 5. Pomiar Wydmy Lackiej – Słowiński Park Narodowy
 6. GIS pod Turniami
 7. Tatry 2012

KONTAKT

kng@agh.edu.pl
www.kng.agh.edu.pl
facebook.com/KNGDahlta