Kolo Naukowe Studentów GeoPixel

UCZELNIA

Wojskowa Akademia Techniczna

OPIEKUN

mgr inż. Dorota Latos

ZARZĄD

Prezes: Maciej Gruszczyński
Wiceprezes: mgr inż. Agnieszka Jenerowicz
Sekretarz: Izabela Kaczmarek

CELE

Głównym celem koła jest:

 • zdobywanie doświadczenia z zakresu pomiarów i wykonawstwa geodezyjnego oraz pogłębianie wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, a także jej rozpowszechnianie wśród studentów,
 • wykorzystywanie pomiarów w wielu dziedzinach działalności gospodarczej,
 • współpraca z różnymi instytucjami,
 • wsparcie dydaktyki WIG WAT.

HISTORIA

Koło Naukowe Studentów GeoPixel powstało w kwietniu 2006 roku przy ówczesnym Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej i z początkiem maja rozpoczęło swoja działalność. Pierwszym opiekunem Kola oraz inicjatorem jego powstania, został wybitny fotogrametra mjr dr inż. Michał Kędzierski. Aktualnym opiekunem jest mgr inż. Dorota Latos.

Z początkiem października 2007 roku z KNS GeoPixel wyodrębniono dwie sekcje naukowe: geoinformatyka oraz pomiary geodezyjne.

 • SEKCJA GEOINFORMATYKA:

Głównym celem sekcji jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, a także jej rozpowszechnianie wśród studentów.

 • SEKCJA POMIARY GEODEZYJNE:

Głównym celem sekcji jest zdobywanie doświadczenia z zakresu pomiarów i wykonawstwa geodezyjnego oraz pogłębianie wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych.

LICZBA CZLONKÓW: 15

LICZBA KANDYDATÓW: 20

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • Rok 2010
  1. Aktualizacja mapy zasadniczej WAT;
  2. Interaktywna geowizualizacja terenu Wojskowej Akademii Technicznej – Wirtualny plan WAT;
  3. Analiza metod skaningu laserowego na przykładzie mostu Siekierkowskiego i Świętokrzyskiego;
  4. Monitorowanie obiektów inżynieryjnych za pomocą wysokoczęstotliwościowych pomiarów GPS;
  5. Wyróżnianie obiektów maskowanych z tła w czasie rzeczywistym metoda hiperspektralną. Cz.1. Pozyskanie widmowych współczynników odbicia z hiperspektralnych zobrazowań video;
  6. „Transformacja map wektorowych w formacie dxf.”
  7. Zakładanie nowej osnowy poziomej WAT”
  8. Analiza skutków wprowadzania sieci ASG-EUPOS dla osnów opartych na układach lokalnych na przykładzie układu warszawa-25;
  9. Przedstawienie wyników pomiarów niwelacji precyzyjnej na terenie WAT.
 • ROK2011
  1. Ocena krótkookresowej stabilności punktów sieci ASG-EUPOS
  2. Wykorzystanie systemu pomiarowego GNSS RTK do badania przemieszczeń konstrukcji inżynierskich
  3. CATS, program do analizy szeregów czasowych współrzędnych GPS
  4. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych oraz metod analiz geograficznych do przewidywania i oceny skutków powodzi
  5. Badanie precyzji pomiarów GNSS RTK z wykorzystaniem sieci ASG-EUPOS w oparciu o normę ISO 17123-8

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Zastosowanie metody dekompozycji falowej do analiz korelacyjnych zmian pola ciężkości Ziemi.
 2. Zastosowanie GoogleMaps w telefonie jako mobilnej mapy przeglądowej osnowy geodezyjnej.
 3. Wirtualne dni otwarte WAT.
 4. Wybrane aspekty analizy zobrazowań pozyskanych kamera cyfrowa zamontowana na pokładzie bezzałogowego statku latającego.
 5. Opracowanie koncepcji badania przemieszczeń osuwisk na podstawie geodanych.

KONTAKT

geopixel@wat.edu.pl
www.wig.wat.edu.pl/knsgeopixel