Studenckie Koło Naukowe Geodetów

UCZELNIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu

OPIEKUN

dr inz. Krzysztof Makolski, dr inz. Miroslaw Kaczalek

ZARZĄD

Prezes: Olga Grezja
Wiceprezes: Marcin Stasiak
Sekretarz: Emilia Lapszynska

CELE

Celami Kola Naukowego Geodetów Dahlta sa:

 1. Prowadzenie wieloletnich badan na terenie Jaskini Niedzwiedziej ( od 1975 ) i na Szczelincu Wielkim.
 2. Prowadzenie pomiarów za granica, np. na Ukrainie: we Lwowie i na Krymie.
 3. Kolo Naukowe pomaga zdobywaC doswiadczenie, ale i poznawaC nowych ludzi.
 4. Wyjezdzamy na Konferencje Naukowe w Polsce: Gliwice, Kraków, Wroclaw i za granice: St. Petersburg, Auszta.
 5. Prowadzimy badania pomiarowe na terenie Wroclawia ( badania przemieszczen podczas przebudowy kamienicy ul. Prusa; badanie estakady autostradowej; pomiar i badanie przemieszczen budynków Uniwersytetu Przyrodniczego).
 6. Organizujemy obozy naukowe ( do Jaskini Niedzwiedziej i Szczelinca Wielkiego, do Lwowa lub na Krym).

HISTORIA

Kolo Naukowe Geodetów zostalo zalozone 8 marca 1962 przez dr inz. Adama Langa przy uwczesnej Akademi Rolniczej we Wroclawiu. Juz od roku 1966 studenci z Kola Naukowego biora udzial w Konferencjach i Seminariach. Po raz pierwszy delegaci wzieli udzial w IV Ogólnopolskim Seminarium Kól Naukowych Geodetów. Od tego czasu co roku wyglaszane sa prezentacje na Miedzynarodowych Konferencjach Studenckich Kól Naukowych (Wroclaw, Kraków), Miedzynarodowej Konferencji Studentów i Mlodych Naukowców w Petersburgu.

Struktura Kola przechodzila wiele przekrztalcen. W 1972 roku wraz z powstaniem instytutu odlaczyla sie sekcja urzadzen rolnych, a opiekunem Kola Naukowego Geodetów zostal dr inz. Stefan Cacon (obecnie profesor). Od roku 1987 opiekunem Kola jest dr inz. Krzysztof Makolski, a drugim opiekunem w 1993 roku zostal dr inz. Miroslaw Kaczalek.

LICZBA CZLONKÓW: 12

LICZBA KANDYDATÓW: 5

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 1. Ocena wplywu warunków atmosferycznych na zmiany mierzonych katów zenitalnych;
 2. Skan 3D budynku Ossolineum we Lwowie I etap pomiarowy;
 3. Badania stanu geometrycznego konstrukcji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Boleslawa Prusa we Wroclawiu;
 4. Badanie stanu geometrycznego konstrukcji Budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu; (coroczne pomiary)
 5. Geodezyjne pomiary osiadan dla ustalenia stanu bezpieczenstwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie ulicy Traugutta we Wroclawiu; (coroczne pomiary)
 6. Porównanie wyników wyznaczenia zmian pochylen elementów konstrukcyjnych przy zastosowaniu pochylomierza nasadkowego orza urzadzenia Nivel 210 firmy Leica;
 7. Pomiary przemieszczen masywów skalnych w otoczeniu oraz wnetrzu Jaskini Niedzwiedziej w Kletnie; (coroczne pomiary)
 8. Badanie deformacji masywów skalnych Szczelinca Wielkiego oraz Malego. (coroczne pomiary)

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Opracowanie skanu Ossolineum w programie Cyclone;
 2. Rozpoczecie realizacji skanu Ossolineum we Wroclawiu;
 3. Pomiar fal o róznej czestotliwosci docierajacych do odbiornika stacji permanentnej we Wroclawiu przy uzyciu urzadzenia Spectran-HF4;
 4. Wyznazenie zmian pionowych konstrukcji wiaduktu drogowego obwodnicy sródmiejskiej Wroclawia;
 5. Geodezyjne pomiary osiadan dla ustalenia stanu bezpieczenstwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie ulicy Traugutta we Wroclawiu.

KONTAKT

skngeodetów@gmail.com
www.gislab.up.wroc.pl/kng