Studenckie Koło Naukowe Geodetów

UCZELNIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OPIEKUN

dr inż. Krzysztof Makolski, dr inż. Mirosław Kaczalek

ZARZĄD

Prezes: Olga Grezja
Wiceprezes: Marcin Stasiak
Sekretarz: Emilia Lapszyńska

CELE

Celami Kola Naukowego Geodetów Dahlta sa:

 1. Prowadzenie wieloletnich badan na terenie Jaskini Niedźwiedziej ( od 1975 ) i na Szczelincu Wielkim.
 2. Prowadzenie pomiarów za granica, np. na Ukrainie: we Lwowie i na Krymie.
 3. Koło Naukowe pomaga zdobywać doświadczenie, ale i poznawać nowych ludzi.
 4. Wyjeżdżamy na Konferencje Naukowe w Polsce: Gliwice, Kraków, Wrocław i za granice: St. Petersburg, Auszta.
 5. Prowadzimy badania pomiarowe na terenie Wrocławia ( badania przemieszczeń podczas przebudowy kamienicy ul. Prusa; badanie estakady autostradowej; pomiar i badanie przemieszczeń budynków Uniwersytetu Przyrodniczego).
 6. Organizujemy obozy naukowe ( do Jaskini Niedźwiedziej i Szczelinca Wielkiego, do Lwowa lub na Krym).

HISTORIA

Koło Naukowe Geodetów zostało założone 8 marca 1962 przez dr inż. Adama Langa przy ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Już od roku 1966 studenci z Kola Naukowego biorą udział w Konferencjach i Seminariach. Po raz pierwszy delegaci wzięli udział w IV Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych Geodetów. Od tego czasu co roku wygłaszane są prezentacje na Międzynarodowych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych (Wrocław, Kraków), Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców w Petersburgu.

Struktura Kola przechodziła wiele przekształceń. W 1972 roku wraz z powstaniem instytutu odłączyła się sekcja urządzeń rolnych, a opiekunem Kola Naukowego Geodetów został dr inż. Stefan Cacoń (obecnie profesor). Od roku 1987 opiekunem Kola jest dr inż. Krzysztof Makolski, a drugim opiekunem w 1993 roku został dr inż. Mirosław Kaczalek.

LICZBA CZLONKÓW: 12

LICZBA KANDYDATÓW: 5

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 1. Ocena wpływu warunków atmosferycznych na zmiany mierzonych katów zenitalnych;
 2. Skan 3D budynku Ossolineum we Lwowie I etap pomiarowy;
 3. Badania stanu geometrycznego konstrukcji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bolesława Prusa we Wrocławiu;
 4. Badanie stanu geometrycznego konstrukcji Budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławia; (coroczne pomiary)
 5. Geodezyjne pomiary osiadań dla ustalenia stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie ulicy Traugutta we Wrocławiu; (coroczne pomiary)
 6. Porównanie wyników wyznaczenia zmian pochyleń elementów konstrukcyjnych przy zastosowaniu pochyłomierza nasadkowego oraz urządzenia Nivel 210 firmy Leica;
 7. Pomiary przemieszczeń masywów skalnych w otoczeniu oraz wnętrzu Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie; (coroczne pomiary)
 8. Badanie deformacji masywów skalnych Szczelińca Wielkiego oraz Małego. (coroczne pomiary)

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Opracowanie skanu Ossolineum w programie Cyclone;
 2. Rozpoczęcie realizacji skanu Ossolineum we Wrocławiu;
 3. Pomiar fal o różnej częstotliwości docierających do odbiornika stacji permanentnej we Wrocławiu przy użyciu urządzenia Spectran-HF4;
 4. Wyznaczenie zmian pionowych konstrukcji wiaduktu drogowego obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia;
 5. Geodezyjne pomiary osiadań dla ustalenia stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie ulicy Traugutta we Wrocławiu.

KONTAKT

skngeodetów@gmail.com
www.gislab.up.wroc.pl/kng